ระยะเวลารับชมย้อนหลัง จำนวน 1 เดือน
ตั้งแต่วันที่ 24/11/2566 - 31/12/2566

Keynote Speakers

รองศาสตราจารย์ ดร.วีระ สุพรศิลป์ชัย

อาจารย์ ทันตแพทย์หญิง
สุขกาญจน์ เต็มคำขวัญ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ทันตแพทย์
ภาณุ สุภัทราวิวัฒน์

รองศาสตราจารย์ ทันตแพทย์หญิง
ถนอมศุก เจียรนัยไพศาล

ทันตแพทย์หญิงแพรวไพลิน สมพีร์วงศ์

รองศาสตราจารย์ ดร. ทันตแพทย์ฑีฆายุ พลางกูร จอร์นส

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ทันตแพทย์หญิงวรรณภา จินาเดช